دو نیرو ساده جهت کار درکارگاه رنگ کاری

سه شنبه 10 دی 1398

دونیرو ساده جهت کار در کارگاه رنگ کاری درمحدوده کهندژ دانشگاه پیام نور ساعت کاری 8الی17
(شماره تماس 33521880 ساعت تماس8الی13)
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.

برچسب ها : لیزر چوب لیزر کار کهندژ لیزرچوب رنگ کار نیرو ساده کهندژ پیام نور کارگاه رنگ کاری