یادگیری زبان در 6 ماه مخصوص مهاجرین، کنکوری ها و بیزارها