چرخ ریسندگی خانگی پدالی دولاتاب پشم و الیاف (فرش؛گلیم و گبه