برگزاری کلیه دوره های برق در رشت با مدرک بین الملل