خدمات شبکه ترازنت،نصب و راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه