کمد ابزار اورولوژی تماما استیل بوده و دارای طبقات متعدد