نمایندگی فروش گیج(درجه.مانومتر)فشار ودما در اصفهان(هیدرولیک.