تولید و فروش سولفات مس خالص ( زمین های کشاورزی ، تولید سم و