قیمت اجاره فیش حقوقی +قیمت فیش حقوقی اجاره ای ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴