سییمکشی موتور مگان و ال90 اتومات و دنده 1600 و 2000